V.O.P (Všeobecné obchodné podmienky) prevádzkovateľa internetového obchodu K&M s.r.o. - Hot Spotrebiče

pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu (www.hotspotrebice.sk)

Čl. 1 - Základné ustanovenia

(1) Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

(2) Prevádzkovateľom internetového obchodu je K&M s.r.o.,  so sídlom Južná Trieda 119, 040 01 Košice, IČO: 36207527, IČDPH: SK2020048074 zapísaná v obchodnom regitri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 12564/V.
Kontrolný orgán Inšpektorát SOI pre Košický kraj Vrátna 3, 043 79 Košice 1.

 (3) Prevádzkovateľ internetového obchodu zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese:http://www.hotspotrebice.sk   (ďalej iba "elektronický obchod"). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí.

(4) Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

Čl.2 - Informácie o tovare a cene

(1) Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovare uvedených v katalógu elektronického obchodu bez predchádzajúceho upozornenia.

(2) Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a recyklačné poplatky. V niektorých prípadoch cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia, ktoré je poskytované ako doplnková služba (tieto prípady špecifikuje cenník dopravy uverejnený na stránke www.hotspotrebice.sk

(3) Prevádzkovateľ internetového obchodu môže zmeniť pred potvrdením objednávky cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru, alebo pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti je prevádzkovateľ internetového obchodu
povinný informovať zákazníka. Prevádzkovateľ internetového obchodu má pred potvrdením objednávky povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka.
Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

(4) Pri nákupe v internetovom obchode nie je možné uplatnenie akýchkoľvek klubových, členských alebo zamestnaneckých zliav.

Čl.3 - Objednanie tovaru

(1) Pokiaľ nie je pri danom tovare uvedené inak, tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva postupom uvedeným v návode "Ako nakupovať". Tento návod je viditeľne umiestnený v menu elektronického obchodu.

(2) Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou zákazníka v databáze prevádzkovateľa internetového obchodu ale je podmienené potvrdením súhlasu s VOP a spracovaním jeho osobných údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

(3) Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný informačný email s predmetom "Zaevidovanie objednávky", ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto zatiaľ nevzniká kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom a ani sa nepotvrdzuje objednávka.

Čl. 4 - Potvrdenie objednávky

(1) Po overení disponibility tovaru a platných cien prevádzkovateľ internetového obchodu objednávku zákazníkovi potvrdí emailom alebo telefonicky. Pri potvrdení objednávky bude potvrdená celková cena objednaného tovaru a služieb spolu s termínom dodania. V prípade zistenia vyššej ceny za tovar, ako bola uvedená v katalógu elektronického obchodu, má prevádzkovateľ internetového obchodu povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť. Udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením objednávky zo strany prevádzkovateľa internetového obchodu sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

(2) V prípade, že si kupujúci po telefonickom alebo mailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

Čl.5 - Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

(1) Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný k zákazníkovi, ak si túto službu objednal. Predávajúci zašle spolu s tovarom daňový doklad - faktúru, prípadne i dodací list a záručný list ak je dodávaný spolu s tovarom).

(2) Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a to do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

(3) Zákazník - spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná.

(4) Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom. Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Tovar zasielajte prosím späť v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený v vrátane príslušenstva (originálny doklad o kúpe, záručný list, návod na použitie atď.) na adresu: K&M s.r.o. – Hot Spotrebiče , Timonova 13, 040 01 Košice.

(5) Na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa vzťahujú ustanovenia čl. 6, ods. 2, 3 a čl. 4, ods. 2. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

(6) Ak sa prevádzkovateľ internetového obchodu a zákazník nedohodnú inak, zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. 

(7) V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy vráti prevádzkovateľ internetového obchodu zákazníkovi zaplatenú kúpnu cenu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy prevodom na ním určený účet, alebo poštovou poukážkou. Ak je tovar vrátený nekompletný, poškodený, resp. v stave, z ktorého je zrejmé nedodržanie primeranej starostlivosti zo strany zákazníka, prípadne nadmerné neprimerané opotrebovanie tovaru zo strany zákazníka počas 7 pracovných dní, zákazník je povinný uhradiť prevádzkovateľovi internetového obchodu náklady, ktoré mu vzniknú pri uvádzaní výrobku do pôvodného stavu. Kúpna cena alebo jej časť bude kupujúcemu vrátená v zákonnej lehote 15 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu s predávajúcim nedohodnú inak.

(8) Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru, písomne, elektronickou poštou na adrese KM@Antik.sk alebo osobne v predajni prevádzkovateľa internetového obchodu, kde bol zakúpený. Telefonicky a zaslaním SMS správy právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nemožno. Zákazník je po zaslaní žiadosti elektronickou poštou povinný overiť si prijatie žiadosti telefonicky na t.č. predajne, kde bol výrobok zakúpený.

Čl. 6 - Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

(1) Prevádzkovateľa internetového obchodu je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom "Potvrdenie objednávky" až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.

(2) V prípade, že objednávka nebola potvrdená – minimálne však v lehote do 24 hodín od jej prijatia, má zákazník právo ju stornovať. V takomto prípade nie je zákazníkovi účtovaný storno poplatok.

(3) V prípade, že si kupujúci po telefonickom alebo emailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to vo výške 20 % z danje objednávky.

(4) Ak zákazník stornuje objednávku z dôvodu nedodržania publikovanej ceny alebo dodacej lehoty prevádzkovateľom internetového obchodu, storno poplatok mu nebude účtovaný a uhradená záloha alebo celá suma mu bude vrátená v lehote 15 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

(5) Zákazník môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu KM@Antik.sk, telefonicky alebo osobne v predajni prevádzkovateľa internetového obchodu, (Timonova 13, Košice, pokiaľ bol tovar objednaný v tejto predajni)

(6) Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.

(7) Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať so zákazníkom - telefonicky, mailom (do 14 prac. dní od prijatia elektronickej objednávky od zákazníka, alebo od jej potvrdenia).

(8) O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný telefonicky alebo emailom.

(9) V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 7 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet-

Čl. 7 - Platobné podmienky

(1) Pri platbe na dobierku je zákazníkovi popri cene tovaru účtovaný aj príplatok podľa aktuálneho cenníku prepravy, ktorý je uvedený na stránke elektronického obchodu. Celkovú platbu dobierky zákazník v plnej výške uhradí kuriérovi pri prevzatí zásielky.

(2) V prípade platby prevodom na účet, zákazník zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 3 kalendárnych dní. Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet prevádzkovateľa internetového obchodu. Ak nebude platba prevádzkovateľovi internetového obchodu pripísaná na účet do troch kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, má právo predmetnú objednávku stornovať.

(3) V prípade, že zmluvným stranám vznikne nárok na vzájomné vrátenie poskytnutých plnení alebo poskytnutých plnení znížených o storno poplatok, vyrovnajú si tieto záväzky do 15 dní od vzniku práva na vrátenie plnení, t.j. od platného odstúpenia od kúpnej zmluvy.

(4) Platba je možná (ak si príde zákazník osobne vyzdvihnúť objednaný tovar cez e-shop) iba v hotovosti alebo prevodom na účet – podľa bodu (2) tohto článku.

Čl. 8 - Podmienky dodania tovaru

(1) Ak sa nedohodlo inak, prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje tovar dodať do 30 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky zákazníkovi.

(2) Pri dodaní tovaru sa zákazník zaväzuje otvoriť doručenú zásielku pred kuriérom a zistiť, či je jej obsah kompletný a nepoškodený (to neplatí pri produktoch bielej techniky). V prípade, že zistí nekompletnosť alebo poškodenie zásielky, spíše o tom spolu s kuriérom zápisnicu. Zákazník je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia sa zaväzuje bezodkladne informovať prevádzkovateľa internetového obchodu. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia sa nebude prihliadať.

(3) Keďže chladničky s výškou nad 1,7m sú kuriérskou spoločnosť TOPTRANS prepravované v horizontálnej polohe, zákazník je povinný ponechať chladničku v pokojovom stave a bez pripojenia k elektrickej sieti 24 hodín od doručenia chladničky a uvedenia do vertikálnej polohy. Zákazník je povinný informovať sa u kuriéra o spôsobe prepravy doručenej chladničky.

(4) Pokiaľ zákazník (kupujúci) bezdôvodne odmietne prevziať a zaplatiť dobierkou riadne dodávaný tovar, týmto sa zaväzuje prevádzkovateľovi internetového obchodu uhradiť náklady na dopravu,a to vo výške 2-násobku ceny prepravného,určeného podľa platného cenníka spoločnosti TOP TRANS.

(5) Pokiaľ si zákazník objednal odvoz starého spotrebiča spoločnosťou TOPTRANS, je povinný tovar zabaliť pred príchodom kuriéra. Na tento účel poslúži i pevné zabalenie do flex-fólie. Nezabalený tovar kuriérska spoločnosť neprevezme. Likvidácia starého spotrebiča je zdarma, no odvoz starého spotrebiča spoločnosťou TOPTRANS je spoplatnená služba podľa aktuálneho cenníka TOPTRANS.

Čl.9 - Spracovanie osobných údajov

(1) Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

(2) Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

(3) Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

(4) Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.hotspotrebice.sk v časti "Profil - Objednávky".

(5) Prevádzkovateľ internetových stránok www.hotspotrebice.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zakliknutím políčka dávate súhlas so pracovaním a poskytnutím osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, spôsobom a za podmienok uvedených v bloku - Ochrana osobných údajov. 

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Venujeme ochrane osobných údajov osobitú pozornosť, pričom najväčší dôraz kladieme na ochranu súkromia a bezpečnosti osobných údajov zákazníkov., avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom.
Aby sme boli schopní zabezpečiť kvalitné služby, budeme potrebovať súvisiace informácie.
Podrobný zoznam vyžadovaných údajov nájdete nižšie.
Požadujeme od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky - vážime si Vaše súkromie. Všetci pracovníci e-obchodu hotspotrebice.sk , ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli a budú náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.
Registráciou na týchto stránkach dávate v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu registračných údajov za účelom preverenia platnej registrácie a pre ďalšie obchodné a marketingové účely prevádzkovateľa internetového obchodu - firmy K&M s.r.o. (ďalej len Prevádzkovateľ), a to na dobu do odvolania. Takisto vyjadrujete súhlas s tým, aby Vaše osobné údaje boli v rozsahu a k účelu vyše uvedenému spracovávané aj prostredníctvom tretích osôb poverených Prevádzkovateľom - zoznam tretích osôb je uvedený v bode 6. 
Pokiaľ budete mať akékoľvek požiadavky týkajúce sa Vašich osobných údajov, alebo akékoľvek pochybnosti ohľadom týchto postupov, kontaktujte Prevádzkovateľa na adrese uvedenej nižšie, v bode 1. 
Použitím tejto webovej stránky súhlasíte s podmienkami používania, ktoré sú uvedené v tomto dokumente. Ak s podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte túto webovú stránku. Znenie tohto dokumentu môže byť kedykoľvek zmenené a platnosť zmien je od termínu ich zverejnenia. Odporúčame, aby ste vždy kontrolovali tieto podmienky a zistili prípadne prevedené zmeny. 
Prevádzkovateľ internetového obchodu hotspotrebice.sk uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy okamžite vymazané.

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu

K&M s.r.o.
Južná Trieda 119
04001 Košice
IČO : 36207527

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke hotspotrebice.sk, povinné sú len údaje potrebné pre spracovanie objednávky a doručenie objednaného tovaru zákazníkovi.

Právna forma: právnická osoba - spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR OS Košice I./ oddiel Sro Vložka 12564/V

Identifikačné označenie informačného systému: HOTSPOTREBICE

2. Osobné údaje poskytnuté Sprostredkovateľom
V určitých prípadoch je nevyhnutné poskytnúť ich partnerským subjektom, konkrétne kuriérskej službe. Poskytujú sa údaje nevyhnutné pre bezproblémové doručenie objednaného tovaru zákazníkovi.
Sprostredkovateľ :
TOPTRANS EU, a.s., stredisko Košice
Jazerná 1
04012 Košice

3. Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvávajú výlučne pre účely zabezpečenia realizácie objednávok zákazníkov v internetovom obchode http://hotspotrebice.sk
Konkrétne: 
Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke http://hotspotrebice.sk
Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov
Fakturačné údaje: 
Meno a priezvisko / Obchodný názov*
Adresa trvalého bydliska / sídla*
IČO*, DIČ*
Údaje pre doručenie:
Meno a priezvisko príjemcu
Adresa doručenia
Telefónne číslo príjemcu - vyžadujú ho kuriérske spoločnosti
Meno kontaktnej osoby*
Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom.
Adresa elektronickej pošty - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle.
Údaje o objednávkach zákazníka - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.
*) Iba pre registrácie firiem
Ďalej sa môžu spracúvať údaje a informácie priamo súvisiace s technickou podstatou fungovania e-shopu,toré v kombinácii s inými osobnými údajmi môžu nadobudnúť dočasne alebo počas doby existencie iných osobných údajov tiež charakter osobných údajov, napriek tomu, že izolovane charakter osobných údajov nemajú.
Sú to:
Cookies
Používame cookies pre zlepšenie použitia a funkčnosti našich webových stránok a pre lepšie pochopenie toho, ako návštevníci používajú naše stránky a nástroje a služby, ktoré na nich ponúkame. 
Cookie je malý textový súbor, ktorý webový server môže nechať na pevnom disku užívateľa, s cieľom identifikovať ho, keď sa užívateľ opäť pripojí. Každá webová stránka môže čítať len tie cookies, ktoré odošle samotný užívateľ, nie iný. Cookies sú pridelené len jednému anonymnému používateľovi a nepovoľujú prístup k údajom osobného charakteru, finančným a zdravotným údajom . Cookie nie je spustiteľný súbor, nie je ho možné šíriť a neobsahuje vírus.
IP adresy 
Môžeme sledovať IP adresy pre účely (okrem iného): 
 riešení technických problémov,
 udržovaní bezpečnosti a ochrany webových stránok, 
 a lepšie pochopenie spôsobu využitia našich stránok. IP adresa je číslo, ktoré používajú počítače v sieti pre identifikáciu vášho počítača pri každom prihlásení k internetu. 
Log súbory 
Môžeme zhromažďovať informácie vo forme log súborov, ktoré zaznamenávajú aktivitu webovej stránky a zhromažďujú štatistiky o návykoch prehliadania webových užívateľov. Tieto položky sú generované anonymne a pomáhajú nám zhromažďovať okrem iného 
 informácie o prehliadači a operačnom systéme užívateľa,
 informácie o relácii užívateľa (ako napríklad URL adresu, z ktorej prišiel, čas a dátum návštevy našej stránky, aké stránky zobrazoval a ako dlho) 
 a ďalšie podobné dáta. 
Informácie zachytené v našom log súbore tiež používame pre naše interné marketingové a demografické štúdie, aby sme mohli neustále zlepšovať a prispôsobovať online služby, ktoré Vám poskytujeme. 
 Log súbory sú používané iba interne a nie sú spojené s žiadnym konkrétnym užívateľom. 

Informácia ohľadne E-marketingu

Prevádzkovateľ NEROZOSIELA spamové e-maily. 
Nebudeme používať Vaše osobné údaje (vrátanie e-mailovej adresy) pre účely priameho marketingu alebo následnú komunikáciu, pokiaľ nám nedáte svoj výslovný súhlas. 
Prevádzkovateľ Vás bude kontaktovať marketingovou informáciou iba v prípade poskytnutia Vášho výslovného súhlasu, ktorý môžte udeliť osobne - ústne, telefonicky, elektronicky alebo písomne. Tento Váš súhlas môže byť z Vašej strany zrušený s okamžitou platnosťou kedykoľvek, osobne - ústne, telefonicky, elektronicky alebo písomne. 
Prevádzkovateľ nezdieľa žiadne Vaše osobné údaje s žiadnou treťou stranou, ktorá by Vaše údaje používala pre rozosielanie spamových e-mailov. 
Webové stránky prevádzkovateľa Vám umožňujú dostávať e-maily obsahujúce marketingové informácie. 
Každý e-mail odoslaný prevádzkovateľom obsahuje možnosť zrušenia zasielania e-mailov.
Pokiaľ sa z nejakého dôvodu domnievate, že ste obdržali nevyžiadanú poštu prevádzkovateľa, ihneď nás prosím kontaktujte.

5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov
Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje - t.j. údaje označené hviezdičkou - pri realizovaní objednávky.

6. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru:
Partnerská kuriérska spoločnosť: TOPTRANS EU, a.s., Jazerná 1, 04012 Košice
Rozsah poskytovaných údajov: Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.
Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

7. Zverejnenie údajov - Forma zverejnenia údajov:
Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

8. Okruh dotknutých osôb: Zákazníci e-shopu http://hotspotrebice.sk

9. Okruh príjemcov: Osobné údaje sú sprístupnené len pre osoby poverené orgánom štátnej správy výkonom kontroly.

10. Práva a povinnosti dotknutej osoby
Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
Zákazník sa zaväzuje preukázať svoju identitu pri odovzdávaní zaplateného tovaru a zapísať číslo občianskeho preukazu do dodacieho listu .
Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať: 
Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré 
sú predmetom spracúvania.
Likvidáciu jej osobných údajov

Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke hotspotrebice.sk vo svojom účte.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 428/2008 Z.z. elektronickou poštou na adrese km@antik.sk alebo písomne na adrese K&M s.r.o. , Južná Trieda 119, 04001 Košice, Slovenská republika .

11. Právny základ informačného systému: Súhlas dotknutej osoby s poskytnutím nutných údajov daný vyplnením prázdnej kolonky pre požadovanú nutnú informáciu charakteru osobného údaju pri registrácii alebo zadávaní objednávky a Súhlas dotknutej osoby so pracovaním a poskytnutím osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, spôsobom a za podmienok uvedených v bloku - Ochrana osobných údajov, daný zakliknutím potvrdzujúceho políčka pri registrácii do e-shopu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Príloha k žiadosti o registráciu ($35 ods. 3)

Popis podmienok spracúvania informačného systému:

Osobné údaje sa budú spracúvať v súvislosti a výlučne pre účely prevádzkovania e-shopu http://hotspotrebice.sk . 
E-shop na báze Prestashopu vytvoril prevádzkovateľ informačného systému Miroslav Košťál.
E-shop ukladá údaje do databáz, ku ktorým cez administratívny blok e-shopu ako jediný má prístup prevádzkovateľ informačného systému Miroslav Košťál. Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke hotspotrebice.sk, povinné sú len údaje potrebné pre spracovanie objednávky a doručenie objednaného tovaru zákazníkovi. 
Získavanie a následné spracovanie osobných údajov je plne automatizované programovými prostriedkami e-shopu a nie sú potrebné zásahy alebo spoluúčasť žiadnej obsluhy. 
Prístup do administrácie e-shopu je chránený 16 znakovým heslom - s hodnotou veľmi silného hesla. 
Osobné údaje uložené v databázach rovnako ako všetky PHP skripty - t.j. programové prostriedky, realizujúce e-shop http://hotspotrebice.sk, sú uložené na serveroch poskytovateľa webhostingu, ktorým je firma ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice. 
Dátové centrá poskytovateľa webhostingu sú sú klimatizované priestory so špeciálnou zabezpečovacou technikou na detekovanie prieniku ohňa, vody, dymu a taktiež nonstop strážené proti odcudzeniu zariadení. 
Softvérová konfigurácia serverov obsahuje okrem iného mcrypt a mhash funkcie vhodné aj pre implementáciu platobných systémov ako napr. TatraPay a CardPay. 
Osobné údaje zákazníkov eshopu http://hotspotrebice.sk sú šifrované v databáze a v zmysle konzultácie s kompetentným pracovníkom firmy ANTIK Telecom s.r.o., nie sú pre zamestnancov ANTIK Telecom s.r.o. prístupné.

Osobné údaje zákazníkov e-shopu prevádzkovateľ informačného systému nezverejňuje a ani neposkytuje tretím stranám ani žiadnym iným subjektom, jedinou výnimkou je partnerská kuriérska služba, uvedená v žiadosti o registráciu informačného systému, ktorej sa postupujú osobné údaje zákazníkov v rozsahu nutnom pre doručenie objednaného tovaru..