Zakliknutím políčka pri registrácii dávate súhlas so pracovaním a poskytnutím osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, spôsobom a za podmienok uvedených v bloku - Ochrana osobných údajov.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Venujeme ochrane osobných údajov osobitú pozornosť, pričom najväčší dôraz kladieme na ochranu súkromia a bezpečnosti osobných údajov zákazníkov., avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom.
Aby sme boli schopní zabezpečiť kvalitné služby, budeme potrebovať súvisiace informácie.
Podrobný zoznam vyžadovaných údajov nájdete nižšie.
Požadujeme od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky - vážime si Vaše súkromie. Všetci pracovníci e-obchodu hotspotrebice.sk , ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli a budú náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.
Registráciou na týchto stránkach dávate v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu registračných údajov za účelom preverenia platnej registrácie a pre ďalšie obchodné a marketingové účely prevádzkovateľa internetového obchodu - firmy K&M s.r.o. (ďalej len Prevádzkovateľ), a to na dobu do odvolania. Takisto vyjadrujete súhlas s tým, aby Vaše osobné údaje boli v rozsahu a k účelu vyše uvedenému spracovávané aj prostredníctvom tretích osôb poverených Prevádzkovateľom - zoznam tretích osôb je uvedený v bode 6. 
Pokiaľ budete mať akékoľvek požiadavky týkajúce sa Vašich osobných údajov, alebo akékoľvek pochybnosti ohľadom týchto postupov, kontaktujte Prevádzkovateľa na adrese uvedenej nižšie, v bode 1. 
Použitím tejto webovej stránky súhlasíte s podmienkami používania, ktoré sú uvedené v tomto dokumente. Ak s podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte túto webovú stránku. Znenie tohto dokumentu môže byť kedykoľvek zmenené a platnosť zmien je od termínu ich zverejnenia. Odporúčame, aby ste vždy kontrolovali tieto podmienky a zistili prípadne prevedené zmeny. 
Prevádzkovateľ internetového obchodu hotspotrebice.sk uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy okamžite vymazané.

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu
K&M s.r.o.
Južná Trieda 119
04001 Košice
IČO : 36207527

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke hotspotrebice.sk povinné sú len údaje potrebné pre spracovanie objednávky a doručenie objednaného tovaru zákazníkovi.

Právna forma: právnická osoba - spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR OS Košice I./ oddiel Sro Vložka 12564/V

Identifikačné označenie informačného systému: HOT SPOTREBIČE

2. Osobné údaje poskytnuté Sprostredkovateľom
V určitých prípadoch je nevyhnutné poskytnúť ich partnerským subjektom, konkrétne kuriérskej službe. Poskytujú sa údaje nevyhnutné pre bezproblémové doručenie objednaného tovaru zákazníkovi.
Sprostredkovateľ :
TOPTRANS EU, a.s., stredisko Košice
Jazerná 1
04012 Košice

3. Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvávajú výlučne pre účely zabezpečenia realizácie objednávok zákazníkov v internetovom obchode http://hotspotrebice.sk
Konkrétne:
Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke http://hotspotrebice.sk
Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov
Fakturačné údaje:
Meno a priezvisko / Obchodný názov*
Adresa trvalého bydliska / sídla*
IČO*, DIČ*
Údaje pre doručenie:
Meno a priezvisko príjemcu
Adresa doručenia
Telefónne číslo príjemcu - vyžadujú ho kuriérske spoločnosti
Meno kontaktnej osoby*
Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom.
Adresa elektronickej pošty - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle.
Údaje o objednávkach zákazníka - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.
*) Iba pre registrácie firiem

Ďalej sa môžu spracúvať údaje a informácie priamo súvisiace s technickou podstatou fungovania e-shopu,ktoré v kombinácii s inými osobnými údajmi môžu nadobudnúť dočasne alebo počas doby existencie iných osobných údajov tiež charakter osobných údajov, napriek tomu, že izolovane charakter osobných údajov nemajú.

Cookies
Používame cookies pre zlepšenie použitia a funkčnosti našich webových stránok a pre lepšie pochopenie toho, ako návštevníci používajú naše stránky a nástroje a služby, ktoré na nich ponúkame. 
Cookie je malý textový súbor, ktorý webový server môže nechať na pevnom disku užívateľa, s cieľom identifikovať ho, keď sa užívateľ opäť pripojí. Každá webová stránka môže čítať len tie cookies, ktoré odošle samotný užívateľ, nie iný. Cookies sú pridelené len jednému anonymnému používateľovi a nepovoľujú prístup k údajom osobného charakteru, finančným a zdravotným údajom . Cookie nie je spustiteľný súbor, nie je ho možné šíriť a neobsahuje vírus.

IP adresy
Môžeme sledovať IP adresy pre účely (okrem iného):
 riešení technických problémov,
 udržovaní bezpečnosti a ochrany webových stránok,
 a lepšie pochopenie spôsobu využitia našich stránok. IP adresa je číslo, ktoré používajú počítače v sieti pre identifikáciu vášho počítača pri každom prihlásení k internetu.

Log súbory
Môžeme zhromažďovať informácie vo forme log súborov, ktoré zaznamenávajú aktivitu webovej stránky a zhromažďujú štatistiky o návykoch prehliadania webových užívateľov. Tieto položky sú generované anonymne a pomáhajú nám zhromažďovať okrem iného
 informácie o prehliadači a operačnom systéme užívateľa,
 informácie o relácii užívateľa (ako napríklad URL adresu, z ktorej prišiel, čas a dátum návštevy našej stránky, aké stránky zobrazoval a ako dlho)
 a ďalšie podobné dáta. Informácie zachytené v našom log súbore tiež používame pre naše interné marketingové a demografické štúdie, aby sme mohli neustále zlepšovať a prispôsobovať online služby, ktoré Vám poskytujeme.
 Log súbory sú používané iba interne a nie sú spojené s žiadnym konkrétnym užívateľom.

Informácia ohľadne E-marketingu
Prevádzkovateľ NEROZOSIELA spamové e-maily.
Nebudeme používať Vaše osobné údaje (vrátanie e-mailovej adresy) pre účely priameho marketingu alebo následnú komunikáciu, pokiaľ nám nedáte svoj výslovný súhlas.
Prevádzkovateľ Vás bude kontaktovať marketingovou informáciou iba v prípade poskytnutia Vášho výslovného súhlasu, ktorý môžte udeliť osobne - ústne, telefonicky, elektronicky alebo písomne. Tento Váš súhlas môže byť z Vašej strany zrušený s okamžitou platnosťou kedykoľvek, osobne - ústne, telefonicky, elektronicky alebo písomne. 
Prevádzkovateľ nezdieľa žiadne Vaše osobné údaje s žiadnou treťou stranou, ktorá by Vaše údaje používala pre rozosielanie spamových e-mailov. 
Webové stránky prevádzkovateľa Vám umožňujú dostávať e-maily obsahujúce marketingové informácie.
Každý e-mail odoslaný prevádzkovateľom obsahuje možnosť zrušenia zasielania e-mailov.
Pokiaľ sa z nejakého dôvodu domnievate, že ste obdržali nevyžiadanú poštu prevádzkovateľa, ihneď nás prosím kontaktujte.

5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov
Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje - t.j. údaje označené hviezdičkou - pri realizovaní objednávky.

6. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté
Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru:
Partnerská kuriérska spoločnosť: TOPTRANS EU, a.s., Jazerná 1, 04012 Košice
Rozsah poskytovaných údajov: Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.
Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

7. Zverejnenie údajov - Forma zverejnenia údajov: Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

8. Okruh dotknutých osôb: Zákazníci e-shopu http://hotspotrebice.sk

9. Okruh príjemcov:Osobné údaje sú sprístupnené len pre osoby poverené orgánom štátnej správy výkonom kontroly. 

10. Práva a povinnosti dotknutej osoby
Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
Zákazník sa zaväzuje preukázať svoju identitu pri odovzdávaní zaplateného tovaru a zapísať číslo občianskeho preukazu do dodacieho listu .
Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:
Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré
sú predmetom spracúvania.
Likvidáciu jej osobných údajov
Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke hotspotrebice.sk vo svojom účte.
Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 428/2008 Z.z. elektronickou poštou na adrese km@antik.sk alebo písomne na adrese K&M s.r.o. , Južná Trieda 119, 04001 Košice, Slovenská republika .

11. Právny základ informačného systému:Súhlas dotknutej osoby s poskytnutím nutných údajov daný vyplnením prázdnej kolonky pre požadovanú nutnú informáciu charakteru osobného údaju pri registrácii alebo zadávaní objednávky a Súhlas dotknutej osoby so pracovaním a poskytnutím osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, spôsobom a za podmienok uvedených v bloku - Ochrana osobných údajov, daný zakliknutím potvrdzujúceho políčka pri registrácii do e-shopu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

 PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

 Informácie a prístup k osobným údajom

 

1.1 Poskytované informácie, ak osobné údaje sú získané od dotknutej osoby

Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a dotknutá osoba ešte tieto informácie nemá, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť ich dotknutej osobe pri ich získavaní. Jedná sa o nasledujúce informácie:

a, identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa, prípadne aj zástupcu prevádzkovateľa,

b, kontaktné údaje zodpovednej osoby,

c, účely spracovania osobných údajov, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov,

d, oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa osobné údaje spracúvajú podľa tohto právneho základu,

e, identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje,

f, informáciu o plánovanom cezhraničnom prenose osobných údajov,

g, o dobe uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériách na jej určenie,

h, o práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,

i, o práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad,

k, o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia takýchto osobných údajov,

l, o prípadnej existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie, ak má v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.

1.2 Poskytované informácie, ak osobné údaje nie sú získané od dotknutej osoby

Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, a dotknutá osoba ešte tieto informácie nemá, prevádzkovateľ je povinný dotknutej osobe poskytnúť:

a, identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa, prípadne aj zástupcu prevádzkovateľa,

b, kontaktné údaje zodpovednej osoby,

c, účely spracúvania osobných údajov, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov,

d, kategórie dotknutých osobných údajov,

e, identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje,

f, identifikáciu o plánovanom cezhraničnom prenose osobných údajov,

g, o dobe uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériách na jej určenie,

h, o oprávnených záujmoch prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa spracúvavajú osobné údaje podľa tohto právneho základu,

i, o práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby o práve na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,

j, o práve dotknutej osoby kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu,

k, o práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad,

l, o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov,

m,  o prípadnej existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

 

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť informácie podľa  1.2:

a, v primeranej lehote po získaní osobných údajov, najneskôr však do jedného mesiaca, pričom zohľadní konkrétne okolnosti, za ktorých sa osobné údaje spracúvajú,

b, najneskôr v čase prvej komunikácie s touto dotknutou osobou, ak sa osobné údaje majú použiť na komunikáciu s dotknutou osobou, alebo

c, najneskôr vtedy, keď sa osobné údaje prvýkrát poskytnú, ak sa predpokladá poskytnutie osobných údajov ďalšiemu príjemcovi.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie, ak má v úmysle (ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.

 

   1.3 Právo dotknutej osoby na prístup

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

a, účele spracúvania osobných údajov,

b, kategórii dotknutých osobných údajov,

c, identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretích krajinách alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

d, predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov alebo o kritériách na jej určenie, ak je to možné,

e, práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo o práve namietať proti takémuto spracúvaniu osobných údajov,

f, práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad,

g, zdroji osobných údajov, ak sú dostupné, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

h, o prípadnej existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

i, o primeraných zárukách týkajúcich sa cezhraničného prenosu, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe osobné údaje, ktoré o nej spracúva. Za ďalšie osobné údaje, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Osobné údaje je povinný poskytnúť v bežne používanej elektronickej podobe, ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami a ak nepožiadalo o iný spôsob.

Právo získať osobné údaje podľa ods. VI. 1.3 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných fyzických osôb.

 2 Oprava a vymazanie

 2.1 Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré, sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutie doplnkového vyhlásenia.

 2.2 Právo na vymazanie ( právo na „ zabudnutie“)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktorá sa jej týkajú a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ak:

a, osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,

b, dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

c, dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 2 GDPR ,

d, osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

e, osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila povinnosť podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika vizaná, alebo

f, osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1. GDPR.

 

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, je povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali odkazy na tieto osobné údaje, ich kópie alebo odpisy.

Prevádzkovateľ ustanovenia ods.  2.2 smernice neuplatní v prípadoch, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie, na splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, na účely archivácie, vedecké účely, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

 2.3 Právo na obmedzenie spracovania

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

a, dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b, spracúvanie osobných údajov je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c, prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo

d, dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa odseku 1, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, na ochranu práv inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

 2.4 Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak

a,      sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, alebo spracúvanie    osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo sa vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby a

b, spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť osobných údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných osôb.

2.5 Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním, alebo obmedzením spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov uskutočnené podľa ods.  2.1 až  2.3, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

 3 Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

3.1 Právo namietať

Dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e, alebo f, GDPR vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na účely priameho marketingu nesmú spracúvať.

Prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na právo namietať najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom toto právo prezentuje jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

3.2 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú, okrem prípadov, ak je rozhodnutie:

a, nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,

b, vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo

c, založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

VI. 4 Podmienky poskytnutia súhlasu

a, Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný kedykoľvek vedieť preukázať, že dotknutá osoba poskytla súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

b, Ak dotknutá osoba poskytuje súhlas v rámci písomného vyhlásenia, ktoré sa týka aj iných skutočností, žiadosť o vyjadrenie súhlasu musí byť predložená tak, aby bola jasne odlíšiteľná od týchto iných skutočností, v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme a formulovaná jasne a jednoducho. Akákoľvek časť takéhoto vyhlásenia, ktorá je v rozpore s týmto zákonom, nie je záväzná.

c, Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním, pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Odvolanie súhlasu musí byť rovnako jednoduché ako jeho poskytnutie.

d, Pri posudzovaní, či bol súhlas poskytnutý slobodne, sa v čo najväčšej miere okrem iného zohľadní skutočnosť, či sa plnenie zmluvy vrátane poskytnutia služby podmieňuje súhlasom so spracúvaním osobných údajov, ktorý nie je na plnenie tejto zmluvy nevyhnutný.

e, Spoločnosť zabezpečuje preukázateľnosť súhlasu dotknutých osôb, a to tak, že môže o ňom podať dôkaz. Súhlasy dotknutých osôb – zamestnancov sú založené v osobnom spise/karte zamestnanca a súhlasy ostatných dotknutých osôb sú uložené u príslušnej oprávnenej osoby.

Dotknutým osobám prevádzkovateľ výkon ich práv uľahčuje, nekladie im prekážky. Preto vytvoril systém, prostredníctvom ktorého by mohli dotknuté osoby uplatňovať svoje práva.

Dotknutej osobe sú vždy poskytnuté informácie o spracúvaní jej osobných údajov a sú poučené o svojich právach. Prevádzkovateľ poskytuje tieto informácie vhodným spôsobom podľa okruhu dotknutých osôb, písomne v listinnej forme a zverejnením na webovom sídle Timonova 13, 040 01 Košice.

Dotknuté osoby môžu uplatňovať svoje práva prostredníctvom online formulára, ktorý je uvedený na webovej stránke spoločnosti www.hotspotrebice.sk ,  e-mailom na km@antik. sk alebo poštou.

Prevádzkovateľ každú žiadosť zaeviduje a vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca.

V tejto lehote informuje dotknutú osobu, ktorá žiadosť podala, o opatreniach, ktoré na základe jej žiadosti prijali.

Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí.

O Predĺžení lehoty dotknutú osobu informuje do jedného mesiaca od podania žiadosti spolu s odôvodnením zmeškania lehoty.

Oznámenie o spôsobe vybavenia žiadosti sa podáva rovnakým spôsobom, akým bola podaná žiadosť, pokiaľ dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob.

Spoločnosť má vytvorenú Internú smernicu ohľadne oznámenia o porušení ochrany osobných údajov ( dotknutej osobe a Úradu).